OBCHODNÍ PODMÍNKY  Nastrom Xmas s.r.o.

1. Základní údaje

Dodavatel:

Nastrom Xmas s.r.o. 

Jasenice 2081, 755 01 Vsetín  - Czech Republic  

Tel.: +420 603 168 128

IČ: 06340334

DIČ: CZ06340334 

Bankovní spojení pro CZ: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 5024501857/5500

IBAN: CZ4355000000005024501857

SWIFT: RZBCCZP

Bankovní spojení pro EUR: Raiffeisenbank, a.s.

č. ú.: 5024501865/5500

IBAN: CZ2155000000005024501865

SWIFT: RZBCCZPP

Spisová značka: C71567 ze dne 10.08.2017 u Krajského soudu v Ostravě

Dodavatel je plátcem DPH.

Provozovna:

Nastrom Xmas s.r.o. 

Jasenice 2081, 755 01 Vsetín  - Czech Republic  

Kontakty: 

Tel.: +420 603 168 128

E-mail: martinakova@nastrom.czozdoby@nastrom.cz 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 5024501857/5500

IBAN: CZ4355000000005024501857

SWIFT: RZBCCZP

2. Výběr, objednání a způsob úhrady zboží

Seznam zboží uvedeného na stránkách www.nastrom.cz je katalogem běžně vyráběného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky a bude stanoven orientační termín dodání. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu www.nastrom.cz a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného prodávajícího. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (tj. kupujících).

Výběr zboží

Před objednáním si kupující pečlivě vybere zboží, nebude-li mu vše jasné nebo se bude chtít více informovat, je možné se dotázat telefonicky nebo emailem na výše uvedených kontaktech.

Objednání zboží

Kupující po vybrání zboží vyplní objednávkový formulář s vyznačením způsobu platby a dodání a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží.  Kupující neprodleně obdrží od prodávajícího potvrzení o přijetí objednávky, čímž se objednávka stane závaznou! Prodávající prověří dle objednávky dostupnost zboží a zjistí pravděpodobný termín dodání zboží. Toto oznámí emailem kupujícímu.

Způsob úhrady

Kupující si v rámci své objednávky zvolí jednu z možností uhrazení kupní ceny za zboží: poukázáním kupní ceny předem na účet prodávajícího nebo platbou na dobírku. Okamžikem zaplacení celé kupní ceny přecházejí vlastnická práva ke zboží na kupujícího. 

Zrušení objednávky

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím, nebo nejpozději po oznámení pravděpodobného termínu dodání zboží. Pokud zruší objednávku prodávající, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Důvodem může být např. zrušení  výroby a pod. Zrušení objednávky může proběhnout i později, ale vždy po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Odběr a převzetí zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době. Zboží bude dodáno osobním odběrem na provozovně Vsetín, poštou nebo jiným přepravcem obvykle do 10- ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může po dohodě s kupujícím být dodací lhůta delší. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.

Zaslání přepravní službou

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Zboží je považováno za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

Převzetí zboží

Kupující je povinen objednané zboží převzít a toto zaplatit.

Kupující je povinen prohlédnout si a zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho přebírání za přítomnosti přepravce. V případě poškození zboží, jeho rozbití je nutné vyhotovit záznam o poškození zásilky a tuto skutečnost nechat přepravcem potvrdit. Prodávající neposkytuje náhradu za škody vzniklé přepravou a kupující musí požadovat náhradu škody na přepravci.

O poškození zboží přepravní službou nás prosím informujte na e-mailové adrese expedice@nastrom.cz.

Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4. Doklady o nákupu

Zásilka se zbožím obsahuje fakturu - daňový doklad. 

5. Záruka

Prodávající odpovídá za vady zboží, které vzniknou po převzetí zboží kupujícím v záruční době, která činí 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho části způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Na požádání kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu, a to v písemné formě, po jakou dobu, v jakém rozsahu, nese své povinnosti vyplývající z jím poskytnutého vadného plnění. Rovněž prodávající též uvede, jakým způsobem může kupující práva z vadného plnění u prodávajícího uplatnit.  

Kupující může po prodávajícím požadovat v případě vad, které znamenají podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na jejich odstranitelnost nebo neodstranitelnost):

- dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci

- odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje takové porušení smlouvy, o němž strana, která smlouvu porušila, již při uzavření smlouvy, věděla nebo musela vědět, že by v případě, pokud by druhá smluvní strana takovou vadu předvídala, nikdy by smlouvu neuzavřela.

Kupující může po prodávajícím požadovat v případě vad, které znamenají nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na jejich odstranitelnost nebo neodstranitelnost):

- odstranění vady 

- přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytne-li se odstranitelné vada po opravě zboží opakovaně (tj. třetí reklamace totožné vady nebo čtvrtá reklamace odlišné vady) či v případě, že má zboží nejméně tři vady současně, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího výměnu předmětného zboží nebo od smlouvy odstoupit.

6. Reklamace

Pokud zákazník objeví na zakoupeném výrobku v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží.

Vadou se pro tyto účely rozumí zejména stav, kdy zboží dodané prodávajícím nemá sjednané nebo obecně očekávané vlastnosti, kdy zboží nelze užít k jeho sjednanému nebo obvyklému účelu, zboží není kompletní nebo neodpovídá jeho množství, případně jakkoli jinak neodpovídá zákonným nebo sjednaným parametrům.

Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží zakoupené v Nastrom Xmas s.r.o., zašle na adresu prodávajícího reklamační formulář, kde uvede název zboží, výrobní číslo, datum prodeje, prodejní sklad a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu vyřízení reklamace, adresa servisního střediska či adresa, kam kupující zašle reklamované zboží, a formulář „průvodka reklamovaného zboží“.

Reklamované zboží je nezbytné zasílat v originálním nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající ani přepravní společnost neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží zpět prodávajícímu, a to v důsledu nedostatečného ochranného obalu zboží

Vyřízení reklamace

Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, případně jiným způsobem, který si kupující zvolí, o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

7. Odstoupení od smlouvy

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvených podmínek ze strany prodávajícího z důvodů uvedencýh výše.

Kupující, který nekupuje zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti - spotřebitel, má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě nemusí kupující uvádět důvody, které jej vedou k odstoupení od smlouvy. Prodávající kupujícímu vrátí finanční částku, která bude odpovídat ceně zakoupeného zboží a vynaloženým nákladům na jeho dodání ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vratka bude realizována stejnou metodou, jakou prodávající od kupujícího jeho platbu převzal.

Právo na odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce se nevztahuje na kupující, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně prodávajícího, bez ohledu na to, zda si zboží rezervovali na stránkách www.nastrom.cz či nikoli.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

Kupující může od smlouvy odstoupit oznámením odstoupení od smlouvy prodávajícímu elektronickou formou na e-mailovou adresu ozdoby@nastrom.cz nebo prostřednictvím služeb poštovní přepravy nebo písemně v provozovně prodávajícího. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již kupující zboží převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího za těchto podmínek:

- zboží musí být v odpovídajícím obalu, aby bylo zabráněno jeho poškození

- zboží nesmí být použité

- zboží nesmí být poškozené

- zboží musí být kompletní

Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.

Pro případ, že je zboží vráceno zpět prodávajícímu poškozené porušením některé z povinností náležející kupujícímu, může prodávající uplatnit nárok na náhradu škody odpovídající míře poškození daného zboží vůči kupujícímu a započíst jej na částku určenou k vrácení kupujícímu.

8. Informace o zpracování a souhlas se zpracováním osobních údajů:

Prodávájící zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení, obchodní firma

b) adresa bydliště nebo sídlo společnosti

c) identifikační číslo a daňové identifikační číslo

d) telefonní číslo, e-mailová adresa

Údaje jsou zpracovávány k plnění povinností prodávajícího ze smluvního vztahu po dobu 2 let a se souhlasem kupujícího k reklamním účelům po dobu 10 let. 

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má kupujícíc následující práva: 

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz ("právo být zapomenut");

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

Všechna práva může kupující uplatnit tak, že nás kontaktuje na e-mailové adrese: martinakova@nastrom.cz.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbatečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Prodávající jakožto správce osobních údajů dále postupuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/679 ze dne 27. dubna 2016, obeckého nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení GDPR") 

9. Závěrečná ustanovení

Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší věcně a místně příslušné soudy. Kupující, který nekupuje zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti - spotřebitel, má právo na využití mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je zahajováno na návrh spotřebitele. Návrh je možené ze strany spotřebitele podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

Dozor nad dodržováním povinností vyplývajíchích ze zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 2. 2019.